همايش کارآفرينی زنان و راه‌کارهای بررسی توسعه کارآفرينی (تهران- ۱۳۸۴)

همايش کارآفرينی زنان و راه‌کارهای بررسی توسعه کارآفرينی (تهران- ۱۳۸۴)