ویژنامه های فصلی 


  • ویژنامه های داخلی انجمن

انجمن تا کنون در بخش انتشارات به چاپ و انتشار نشریات و کتابهای مرتبط پرداخته است.

  • ویژنامه های داخلی

نشریه داخلی انجمن به صورت فصلی و الکترونیکی منتشر می شود . محتوا نشریه شامل اخبار داخلی انجمن است و برای اعضا ارسال می شود.

ویژنامه داخلی  شماره 38 

ویژنامه داخلی شماره37    

ویژنامه داخلی شماره 39


  • ویژنامه های موضوعی

نشریات موضوعی و ویژه نامه ها به موضوعات همایش ها و یا نشست های تخصصی پرداخته است.


 

  • ویژنامه های داخلی 

                                                                                                                

نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين – آذرماه ۱۳۸۶  /  نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين – بهار و تابستان ۱۳۸۷  /  نشريه داخلي انجمن زنان مدير كارآفرين -پاييز ۱۳۸۸