تفاهم نامه ها( سراسر کشور- ۱۳۹۷-۱۳۹۸
تفاهم نامه با توسعه کارآفرینی برای زنان و جوانان (EDF) برای شناسایی چالش های ملی پیش روی زنان کارآفرین ایرانی.
مسائل: ارائه آموزش به زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته برای بهبود شانس آنها برای افزایش بهره وری و دستیابی به توسعه پایدار در سراسر کشور.
همکار: معاونت امور زنان و خانواده و اتاق بازرگانی ایران
محل برگزاری: استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، قزوین، کرمانشاه، لرستان، کردستان، ایلام و مرکزی.
نتیجه: شناسایی شرکت های مختلف تحت مالکیت زنان در این مناطق و ارائه درس هایی در جهت ترویج این ابتکارات.

.

( تهران- ۱۳۹۶ )
تفاهم نامه با معاونت امور زنان و خانواده، EDF و بنیاد صلح ساساکاوا ژاپن برای انجام تحلیل مقایسه ای چالش ها و فرصت های پیش روی زنان کارآفرین ایرانی و همتایان ژاپنی آنها.
شریک: معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، EDF
موضوعات: تحلیل تطبیقی زنان کارآفرین ایرانی و همتایان ژاپنی آنها
محل برگزاری: کتابخانه ملی تهران
اهداف: کمک به ترویج گفتمان و به اشتراک گذاری تجربیات زنان کارآفرین در ایران و ژاپن.

.

( کرمانشاه - ۱۳۹۵)
انجمن به همراه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جلسات آموزشی مختلفی را برای زنان کارآفرین مستقر در نزدیکی مرزهای کشور در شناخت محصولات، فرصت ها، چالش ها و مسائل خود برگزار کرده است.
مسائل: توانمندسازی زنان پس از زلزله و کمک به معرفی پروژه های کوچک برای ایجاد درآمد برای افراد بی خانمان.
شریک: دفتر استانی کرمانشاه
نتیجه: نمایشگاه ها و بازارهای کوچک برای کمک به ترویج لبنیات و سایر محصولات کشاورزی این مناطق.
( ایران - ۱۳۹۶ )
موافقت نامه با وزارت زراعت در مورد مستندسازی تجارب کارآفرینی زنان روستایی در زراعت و صنایع وابسته.
شریک : وزارت زراعت و EDF
مسائل : کمک به ارتقای کارآفرینی زنان روستایی برای شناسایی فرصت ها و چالش های مختلف پیش روی این افراد در سراسر ایران.
محل برگزاری: ایران
اهداف: به عنوان مشاور برای کمک به شناسایی مشاغل و کارآفرینان مختلف زنان در سراسر ایران خدمت کرد.