ساختار هیئت مدیرهانجمن دارای هیئت مدیره ای است که برای مدت دو سال توسط مجمع صاحبان سهام انتخاب می شود. بازرس همچنین در جلسات مختلف شرکت می کند و مسئولیت نظارت بر تصمیمات مالی هیئت مدیره را بر عهده دارد. هيأت مديره مسئول تصميم گيري هاي عمده در مورد فعاليت هاي سازمان است. با این حال، عملیات روزانه NAWE توسط مدیرعامل و کمیته های مختلف که مستقیماً به مدیر عامل یا هیئت مدیره گزارش می دهند اداره می شود. این کمیته ها شامل کمیته حسابرسی، کمیته اجرایی، شعب و نمایندگان است. کمیته دفاتر، کمیته عضویت، کمیته بین‌المللی، کمیته آموزشی، پژوهشی و مشاوره، کمیته ارتباطات و روابط عمومی، کمیته‌های کاری تخصصی مرتبط با کشاورزی، محیط زیست، تجارت، فناوری اطلاعات، گردشگری و کارآفرینی اجتماعی است.


اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال 1402 


اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال 1400 اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۸اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۷اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۶اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۵اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۴اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۳اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۲
اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۱
دهه دوم

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۹۰
اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین  سال ۸۹
دهه اول

اعضای هیئت مدیره انجمن ملی زنان کار آفرین قبل از  سال ۸۸