انتشارات

کتابهای زیر در راستای اهداف انجمن منتشر شده است .


انجمن از بعضی کتابهای مرتبط حمایت کرده و بعضی دیگر را مستقیما چاپ نموده است.

         

 

علاقمندان می توانند برای تهیه کتابها با دفتر انجمن تماس بگیرند.
مجموعه مقالات 

                                                                                                          

 مقالات اولین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۳  /   مقالات دومین همایش کارآفرینی زنان- بهمن ماه ۱۳۸۴  /  مقالات سومین همایش کارآفرینی زنان- اسفندماه ۱۳۸۵