وبینار ارتباط بدون خشونت(NVC)

7 اسفند 1400بیایید خودمان آن تغییری شویم که در دنیا جستجویش می‌کنیم

در دنیای امروز یکی از مهمترین موضوعات رابطه است. انسان‌های این دوره نیاز دارند تا چالش‌های کمتری در روابط خود داشته باشند و برای این امر باید آموزش ببینند و یاد بگیرند. یکی از این مسیرهای یادگیری، آشنایی با مهارتهای جدید است.

مهارت NVC به شما کمک می‌کند بجای ایجاد احساس گناه و یا ترس در آدمها بتوانیم از سطحی عمیق‌تر وارد گفتگو شویم و با چالش‌های کمتری روبرو باشیم.

پلتفرم کانکتیم به آدرس:
https://connectteam.ir/anjomanezanan

تولید کشاورزی،ظرفیت ها و امکانات ،مشکلات و موانع
7 اسفند 1400