کمیته پژوهش 


کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین بر أساس وجود نیاز پژوهشی در فعالیت های انجمن تشکیل شده است.
این کمیته یکی از اصلی ترین فعالیت های انجمن زنان است و سایر فعالیت ها برمبنای آن صورت می گیرد. چرا که توسعه و ترویج کسب وکار و کارآفرینی زنان ، نیازمند پژوهش های کاربردی و اطلاعات نظام مند ازجمله شناسایی و معرفی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در حوزه های مختلف است.
یافته های پژوهشی در قالب اطلاعات سازمان دهی شده برای زنان کارآفرین، نهادها و سازمان های مرتبط قابل استفاده است.
توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادی در زمینه کارآفرینی و به طور خاص پیرامون کسب و کار زنان مدیر کارآفرین ،ايجاد بستر مناسب برای تولید علم در زمینه مدیریت و کارآفرینی و بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در ارائه خدمات انجمن از جمله فعالیت های این کمیته می باشد.


  • رئیس: جهان آرا ممی خانی
  • دبیر: خانم حق شناس
  • اعضاء: زینب حبیبی تبار-بهار فراهانی – جهان آرا ممی خانی-شریفه حق شناس-آنا خاچیکیان