تغییر تاریخ رویداد به 25 بهمن ماه

تغییر تاریخ رویداداز 12 دی به 25 بهمن ماه


 
برگزاری نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره انجمن زنان کارآفرین در دفتر جدید
25 مرداد 1401