انتخاب عضو انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا

شروع نوشتن اینجا...

انتخاب دو نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انجمن فراسان