انتخاب دو نفر از اعضای انجمن به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و عضوعلی البدل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

23 مردادماهآسیه علی نژاد، عضو هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و فرشته سلیمانی عضو موسس انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو علی البدل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان انتخاب شدند.

روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، این انتخاب را به خانم ها آسیه علی نژاد و فرشته سلیمانی، اعضای انجمن تبریک گفته و برای آنها در این سمت آرزوی موفقیت دارد.

مناسبت ۲۲ مرداد: روز ملی تشکل ‌ها و مشارکت‌های اجتماعی
22 مرداد