٨ مارس برابر با ١٧ اسفند روز جهانی زن

17 اسفند١١٣ سال است كه ٨ مارس برابر با ١٧ اسفند روز جهانی زن در جهان بر گزار مي شود. در سال های آغازين بزرگداشت اين روز منحصر به چند كشور بود ،اما از سال ١٩٧٥ سازمان ملل اين روز را به رسميت شناخته و هر سال با شعار و مراسمی زنان جهان ان را جشن میگيرند يا برنامه هايی در راستای مطالبات خويش برپا می دارند.
شعار امسال سازمان ملل ” جهان برابر،جهان توانا ” است. برای تحقق ان بايد همه انسان ها همراه با يكديگر،بدون تبعيض و برابری جنسيتی در اين راه بكوشند.
ما هر كدام جزئی از كل هستيم، عملكرد ما،گفت و گو ها ،سلوك و ساختارهای ذهنی ما بر جامعه اطراف اثر گذار است.
پس بياييم همه دست در دست يكديگر، بدون تبعيض و تعصب برای بسط اگاهی و ايجاد تغيير به ويژه برای زنان تلاش كنيم.
تاریخچه هشتم مارس، روز جهانی زن
17 اسفند