روز جهانی عدالت اجتماعی / با شعار تحقق عدالت اجتماعی از طریق استخدام رسمی

1 اسفند 1400بیش از ۶۰ درصد از جمعیت شاغل جهان، یعنی ۲ میلیارد نفر از زنان و مردان و جوانان ، معاش خود را در اقتصاد غیررسمی میگذرانند و همه گیری ویروس کوید ۱۹ ، نشان داد که چقدر این افراد در این اقتصاد غیر رسمی آسیب٬پذیر هستند. احتمال آنکه کارگران غیررسمی، که اغلب فاقد هرگونه حمایت اجتماعی یا مزایای مرتبط با شغل هستند، در مقایسه با کارگران رسمی درگیر فقر شوند، دو برابر بیشتر است. . اکثر مردم نه با انتخاب، بلکه به دلیل کمبود فرصت در اقتصاد رسمی وارد اقتصاد غیررسمی می شوند.
ترویج گذار به اشتغال رسمی شرط لازم برای کاهش فقر و نابرابریها و افزایش عدالت اجتماعی است. در اشتغال رسمی به ویژه برای زنان و به طور خاص زنان سرپرست خانوار ، می توانیم تضمین کنیم که افراد «کارشایسته» خواهند داشت. کاری که همه مردم (زنان و مردان) برای به دست آوردن آن فرصت برابر دارند و از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی،برابری، امنیت و وقار انسانی، سود و منعفت شان تامین خواهد شد.


“زنان بر قله دانش”
18 بهمن 1400