سلسله نشست های زن در آیینه آب ( زنان و تغییر اقلیم )

2 بهمن 1400


انجمن زنان کارآفرین با همکاری کمیسیون توسعه پایدار محیط زیست و آب و همچنین اتاق بازرگانی صنایع معادن بازرگانی و کشاورزی ایران و جهادکشاورزی برگزار میکند:
سلسله نشست های زن در آیینه آب
با موضوع :زنان و تغییر اقلیم

بر اساس اسناد سازمان ملل،زيرساخت هاي قانوني سرمايه گذاري هاي هدفمند براي تسهيل حضور زنان مي تواند در تغيير شرايط زيستي و مشاركت آنان بسيار اثربخش باشد.اما داده هاي آماري در جهان نشانه هاي اميد بخشي به همراه ندارند.
توانمندسازي زنان در برابر آسيب هاي اقليمي مي تواند گامي مثبت در سازگاري اقليمي و توسعه عدالت محور و پايدار باشد. در اين وبينار به راه كارهاي انديشيده شده و الگوهايي كه مي توان بدان اشاره كرد،خواهيم پرداخت.

ستفاده از برنامه برای علاقه مندان رایگان می باشد.
جهت ورود به برنامه میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech7نقش و جایگاه زن در شاهنامه ، به مناسبت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی
25 دیماه 1400