برابری در محیط کار

21 دی ماه


 

نابرابری های گوناگون از جمله نابرابری میان زنان و مردان در عرصه های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دی‌ن و در کل اجتماع از جمله مشخصات جوامع سنتی محصوب می شود. این نابرابری در زمان هایی آنقدر عادی به نظر می رسد که گفتگو در باره آن نا متعارف است.
یکی از تفاوت های جوامع در فرصت هایی است که درعرصه های مختلف به صورت یکسان برای زنان و مردان بوجود می آورند.
نگاهی به اطرافمان شاید تصویر روشن تری از این نا برابری را برایمان نمایان کند. برابر نبودن حقوق زنان و مردان در پست های یکسان شاید تجربه ای است که همگی در اطرافمان شاهد آن بوده ایم.
قطعا بستر سازی و ایجاد فرصت های برابر در فعالیت های اقتصادی در محیط کار بر روند رشد توصعه در کشور موثر است زیرا این مسیر نیازمند تلاش همه افراد جامعه می باشد.
اگرچه آمار نشان می دهد که تعداد زنان به عنوان نیروی کار رو به افزایش است و مرد و زنان به مشاغل مختلف نسبت به گذشته آسان تر شده است اما پیشرفت زنان در محیط کار و در فضا های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ با تعدادشان نیست.
شاید جامعه ایران بیش از هرزمان نیازمند سیاستگذاری های جنسیتی و پرداختن به مزایای برابری جنسیتی در محیط کار می باشد.
پایان نا برابری در محیط کار برای زنان و مردان آن زمانی است که همگی بدون توجه به باورها، ذهنیت ها و سیستم هایی که کارکردهایی با لیبل های زن و مرد دارند فرصت را برای حضور فراهم کنیم و زنان و مردان از تمام مزایا و امتیازات در فضای کسب و کار به صورت عادلانه بهره مند شوند.
آسیه علی نژاد .


توليد كشاورزي مي تواند به عنوان يكي از اولويت هاي خودكفايي كشور
21 دی