راهکارهای افزایش مشارکت اعضا در نهاد های مدنی

9دی
راهکارهای افزایش مشارکت اعضا در نهاد های مدنی
برنامه انجمن زنان کارآفرین در کلاب هاوس انجمن با همکاری کارگروه فرهنگی و اجتماعی و کمیته پژوهش انجمن و با حضور صاحب نظران این حوزه تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ تا ۲۲.۳۰

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/Uk6XJynw/mgb3yz1b


اعضای هیات مدیره انجمن مدیر زنان کارآفرین
4 دی