دیگر اخبار نخوانید!

26 آذز
معرفی کتاب
دیگر اخبار نخوانید!
کاری از کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و گروه وینش
تشکر ویژه از سرکار خانم آنی خاچیکیان عضو محترم انجمن زنان کارآفرین
#انجمنزنانکارآفرین #کمیتهپژوهشانجمنزنانکارآفرین #هفتهپژوهشو_فناوری
https://www.instagram.com/tv/CXjHVfngJQ6/?utm_medium=share_sheet


چرا تغییرات اقلیمی تبدیل به چالش شد؟
25 آذر