“الگوسازي” و “قهرمان پروري”

24 آبانروش “الگوسازي” و “قهرمان پروري” و ارائه آن به جامعه و دستيابي به اهداف اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي در سطح ملي و بين المللي بيشترين تاثیر را در فعالیتهای ترویجی دارد. به دليل اهميت موضوع “الگو برداري” و “الگوسازي” در توسعه كارآفريني و تكثير تعداد كارآفرينان در جامعه، انجمن زنان کارآفرین در سال ۹۹ اقدام به برگزاری سلسله وبینارهای انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاهها نموده است.
در این پنل هدف سنجش ميزان تأثير پذيري مخاطبين از الگوي معرفي شده که نشان دهنده اثربخشي روش انتخابي و الگوي معرفي شده است، می باشد.
در تاریخ ۲۶ آبانماه ساعت ۶-۴ عصر با حضور آقای دکتر دل انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد و رئیس دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی، جناب آقای دکتر امامی پور، مدیر فرهنگی-اجتماعی دانشگاه ایلام، خانم شیردل، مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده دانشگاه کوثر استان خراسان شمالی و خانم یارعلی مدیر پروژه انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاهها در این خصوص به گفتگو می پردازند.
لینک ورود به پنل:
https://www.skyroom.online/ch/layla_sh/entpforgirls
حضور برای عموم آزاد است.


پرده برداری از تندیس هنرمند بزرگ ایران مرحوم جناب استاد هوشمند وزیری
24 آبان