مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل

1 آبان 1400

شروع نوشتن اینجا...انجمن زنان کارآفرین در نظر دارد در لایو تاریخ ۳ آبان ماه ساعت ۱۸
با حضور خانم ها زهرا نقوی عضو روابط عمومی انجمن ، مرسده نادری عضو انجمن زنان کارآفرین و مرضیه محمودی احرار کارشناس روابط بین الملل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان بمناسبت روز جهانی سازمان ملل به موضوع مقام مشورتی نهاد های مدنی در سازمان ملل بپردازد .
نقش استاندارد در توسعه کسب و کار و صادرات
24 مهر