روز جهانی زنان روستایی و عشایری

23 مهر1400

شروع نوشتن اینجا...روز جهانی زنان روستایی و عشایری
در سراسر جهان، سیستم‌های غذایی به کار زنان روستایی بستگی دارد. آنها نقشهای متنوعی از پرورش محصولات و پردازش مواد غذایی، تا تهیه غذا و توزیع محصولات، و اطمینان از تغذیه خانواده‌ها و جوامع آنها ایفا می‌کنند. اما بطور متناقض، همان زنان اغلب نسبت به همتایان مرد خود دسترسی کمتری به غذا و خطر بیشتر گرسنگی، سوء تغذیه و ناامنی غذایی دارند.
دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تغییر سیستم غذایی شده است تا اطمینان حاصل شود که همه مردم به رژیم‌های غذایی سالم که به بازسازی طبیعت کمک می‌کند، با تغییرات آب و هوایی و با شرایط محلی سازگار هستند، دسترسی دارند. بازسازی سیستم غذایی جهانی و حمایت از تولید محصولات غذایی متنوع و سالم برای بازارهای محلی، ملی و منطقه‌ای نیز بخشی از برنامه جدید سازمان ملل متحد برای پایداری و عدالت اجتماعی است.
کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین با آرزوی بهترینها برای زنان روستایی و عشایر در این روز، بر این امید است که شاهد تصميم‌هاي اثربخش در پشتيباني از زنان روستايي ايران، تقويت تشكلهاي توليد محصولات سالم از سوی مسئولان و سياست گزاران باشيم.


دختران و اکوسیستم کارآفرینی
17 مهر1400