دختران و اکوسیستم کارآفرینی

17 مهر1400

شروع نوشتن اینجا...دختران امروز هیچ گونه تبعیض و‌نابرابری را برنمی تابند و به هیچ سقف شیشه ای باور ندارند.
دختران امروز افق دیدشان به وسعت جهان گسترده است و‌برای رقم زدن فردای بهتر جهانشان تلاش می کنند.
شاید سیاست گذاران و برنامه ریزان چشم بر واقعیت های موجود ببندند اما همیشه واقعیت ها خود را به مردمان فارغ از پست و‌جایگاهشان تحمیل می کنند.
دختران امروز اهل کار و‌تلاشند برای توسعه فردی، سازمانی و‌اجتماعی شان،
از این رو در لایو امروز دوشنبه ۱۹ مهرماه ساعت ۱۸ به مناسبت روز جهانی دختر با تعدادی از پیشتاز دختران سرزمینمان در مورد موفقیت هایشان و نیز آرزوهایشان گفتگو می کنیم.
در این برنامه خانم ها فخرالسادات محتشمی پور و‌ کتایون سپهری از انجمن زنان کارآفرین، نداشمس از بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و نیز شیدا باباعلی دختر کارآفرینی از خطه خوزستان همرا خانم ها زینب مراد زاده و سوگل بهره مند حضور دارند.
با ما همراه باشید
تاب آوری و ابعاد آن در کسب وکارهای زنان روستایی
10 مهر1400