تاب آوری و ابعاد آن در کسب وکارهای زنان روستایی

10 مهر1400

شروع نوشتن اینجا...زنان روستایی نقشی اساسی در کشاورزی،حاکمیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی ایفا می کنند. آنها در مسیر کسب وکار خود با متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی متعددی روبه رو هستند که می‌تواند عامل بروز چالش های جدی باشد و به تهدیدی برای توسعه کسب وکارشان تبدیل شود . تاب آوری کارآفرینانه شیوه مواجهه با بحران های کسب وکار است که باعث میشود فرد در شرایط غیر قابل انتظار ، بامدیریت تغییر به جای مقاومت در مقابل آن به پایداری کسب وکار خود کمک کند. ارتقاء تاب آوری زنان صاحب کسب و کار رو ستایی موجب افزایش توانایی ایستادگی و غلبه سریع بر ناسازگاری ها خواهد شد. در برنامه لایو این هفته ضمن تعریف تاب آوری و ابعاد آن در کسب وکارهای زنان روستایی به راهکارهایی برای افزایش تاب آوری کارآفرینانه آنان خواهیم پرداخت
زهرا نقوی نماینده روابط عمومی با مهمانان برنامه خانم ها شیرین پارسی و زهرا رهایی در رابطه با این موضوع گفتگو خواهد کرد .
زمان دوشنبه ۱۲ مهرماه ساعت ۱۸ صفحه اینستاگرام انجمن زنان کارآفرین
مشارکت اقتصادی زنان افغانستان و‌تعاملات بین المللی
27 شهریور1400