نقش نعاونی های زنان در توسعه فردی و‌اجتماعی آنان”

12 شهریور1400

شروع نوشتن اینجا...تعاونیهای زنان نقش انکارناپذیری در توسعه پایدار ایفا می‌کنند ولی آنچه که تعاونیهای زنان را متمایز می‌کند و به آنها نقش شفافتر و موثرتری در فرایند توسعه می‌دهد، ویژگیهای منحصر به فرد و خاص این گروه در اجتماع و خانواده است، ویژگی‌هایی که بخشی از آن منبعث از تفاوتهای بیولوژیک و بخشی ناشی از منزلت اجتماعی و فردی زنان است که آنها را به جایگاه ویژه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارتقا می‌دهد.
با توجه به روز تعاون در لایو‌ این‌ هفته انجمن زنان کارآفرین، موضوع “نقش نعاونی های زنان در توسعه فردی و‌اجتماعی آنان” با حضور خانم ها مریم‌کیوان از وزارت تعاون و‌ فرح جمالی رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی داروسازان پنجم شهریور به بحث گذاشته خواهد شد.
روز دوشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۸ با ما همراه باشید.
کارگاه آموزشی «آشنایی با مهارت مدیر در نقش کوچ»
12 شهریور1400