خیریه و نقش آن در جوامع

6 شهریور1400

شروع نوشتن اینجا...خیریه‌ و انجام کار خیر که با فرهنگ ایرانی و مذهبی این سرزمین برای کمک به همنوع و دستگیری از دیگران پیوندی دیرینه دارند، در ابتدا با هدف تامین کمک هزینه های زندگی و معیشتی افراد کم برخوردار و محروم فعالیت شان را آغاز نمودند اما در ادامه ی مسیر با توجه به تکثیر نیازهای جامعه مانند تحصیل، درمان و مسکن موارد گسترده تری را به سبد های حمایتی افزودند.
هر موسسه خیریه ای با هدف یا اهداف خاصی شکل می گیرد از جمله حمایت از کودکان کار، کودکان بی سرپرست، معلولین، معتادان، سالمندان، بیماریهای خاص و غیره که بصورت تخصصی خدمات رایگان را در حوزه این فعالیت های از پیش تعیین شده بصورت داوطلبانه و غیرانتفاعی ارائه می دهند.
در همین راستا و به منظور آشنائی با خیریه ها، چالش ها و فرصتهای فعالیت داوطلبانه انجمن زنان کارآفرین، در لایو هشتم شهریور ماه۱۴۰۰، به مناسبت روز جهانی خیریه که در تقویم سازمان ملل در روز پنجم سپتامبر مقرر شده است، با شعار”همبستگی جهانی برای ریشه کنی فقر” در کنار میهمانان برنامه، به بررسی ضرورت وجود خیریه‌ها می‌پردازد.
میزبان این لایو مریم خاوازی و مهمانان صدیقه توکلی و رضا درمان هستند. ساعت ۱۸ منتظر شما هستیم.


مسئولیت،حقوق و تکلیف پزشک در شرایط بحران
29 مرداد 1400