مسئولیت،حقوق و تکلیف پزشک در شرایط بحران

29 مرداد 1400

شروع نوشتن اینجا...اگر پزشک و پزشکی به عنوان یک علم باشد پس کافی است که بیماران درمان شده یا طرح و برنامه ای برای بهداشت و سلامت جامعه وجود داشته باشد. اما وقتی که توقع داریم در بحران‌ها و شرایط خاص وظایف بیشتری را تکلیف کنیم، انتظار داشته باشیم که یک پزشک شب بیدار بماند، روز فعالیت کند و نخوابد، از بیماران بدحال مراقبت کند و در مقابل بیماری های بعدی حتی نتواند از خود مراقبت کند. چگونه می توان این حجم از مسئولیت را به پزشک منتقل کرد ودر مقابل چه حقوقی در اجتماع دارد؟ چه تکالیفی دارد؟ آیا این مسئولیت ها را سایر مشاغل ،مثلا یک مهندس عمران، به عنوان شغل حرفه ای دارد؟ در چنین شرایطی است که شغل پزشکی مقدس می شود زیرا که انتظار دیگری از یک پزشک وجود دارد.
«صنایع کوچک، فرصتها و چالشها»
24 مرداد1400