نقش آموزشهای مهارتی در اکوسیستم کارآفرینی

2 مرداد1400

شروع نوشتن اینجا...یکی از راههای مهم برون رفت از معضل بیکاری ، کارآفرینی و افزایش سطح مهارت است . فقدان مهارت لازم برای ورود به بازار کار از موانع مهم بهبود وضعیت اشتغال است و اموزشهای فنی و حرفه ای میتواند از طریق بهبود کارایی نیروی کار منجر به افزایش بهره وری افراد شود.همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده کارآفرینی مهمترین منبع اشتغال زایی است و آموزش کارآفرینی اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، زیرا کارآفرین با استفاده صحیح از امکانات اقتصادی و خلق فرصتهای تجاری جدید،موجب بهبود عملکرد بنگاههای تولیدی و خدماتی میشود.
روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۰به مناسبت” روز کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای ” در برنامه زنده اینستاگرام انجمن زنان کارآفرین، موضوع نقش آموزشهای مهارتی در اکوسیستم کارآفرینی با حضور سرکار خانم ها مهندس فریبا مهدیون ،مهندس هاجر خواجه بولاغی و جناب آقای مهندس کمال احمدآلی بررسی خواهد شد.
وبینار اکوسیستم صنایع خلاق
28 تیر1400