روز معلم مبارک

12 اردیبهشت1400انجمن زنان کارآفرین روز معلم را به همه معلمین دلسوز و دغدغه مند که برای تعلیم و‌تربیت فرزندان ایران عزیز از جان مایه می گذارند صمیمانه تبریک می گوید.

شروع نوشتن اینجا...

روز جهانی کارگر مبارک
11 اردیبهشت1400