روز جهانی کارگر مبارک

11 اردیبهشت1400خلاصه‌ای از بیانیه گای رایدر، مدیر کل سازمان جهانی کار به مناسب روز جهانی کار و کارگر تاریخ انتشار: ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ امسال دوباره اول ماه مه، روز جهانی کارگر را تحت‌الشعاع همه گیری COVID-19 جشن می‌گیریم. این همه‌گیری دنیای کار را ویران، مشاغل، بنگاه‌های اقتصادی و معیشت را نابود کرده است. میلیونها نفر را به سوی فقر سوق داده و توسعه جهانی را وارونه ساخته است و مانند اکثر بحرانها، به ضعیفترین‌ها و آسیب‌پذیرترین‌ها، سخت‌تر ضربه زده‌ و جهان نابرابر را حتی نابرابرتر کرده است. تا همه در امنیت نباشند، هیچ‌کس در امان نخواهد بود. هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید بی‌تفاوت باشد. همبستگی کلید بقا و رفاه مشترک ما در داخل مرزها و فراسوی مرزها است. درحالیکه امروز با بحران می‌جنگیم و چشم به آینده داریم، یک امر واضح است: ما به بهبودی‌ای انسان محور، با عدالت و برابری نیاز داریم، بهبودی‌ای پایدار و شامل همه. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_787024/lang–en/index.htm

شروع نوشتن اینجا...

نقش و جایگاه منابع انسانی در توسعه شرکتها
11 اردیبهشت1400