هفت چالش مهم زنان کارآفرین در ایجاد و توسعه کسب و کار در ایران

4 اردیبهشت1400انجمن زنان کارآفرین بر اساس پژوهشهای کیفی مبتنی بر زندگی و کسب و کار اعضا خود، هفت چالش مهم زنان و دختران را در مواجهه با فرآیند ایجاد و مدیریت کسب و کار و کارآفرینی شناسایی نموده است. هدف لایو این هفته بررسی واقعیت های موجود و انتقال تجربیاتی است که می تواند به ایجاد کسب و‌ کار پایدار زنان و دختران یاری رساند. انجام هر فعالیت اقتصادی و توسعه آن ارتباط تنگاتنگی با محیط کسب و کار دارد. بر این اساس در دوره های آموزش کسب و کار و کارآفرینی سعی می شود تا مهارتهای لازم جهت ورود به این عرصه در افراد تقویت شود . با این همه عدم توجه به متغیرهای جنسیتی و بی اعتنایی به تجارب متفاوت زنان و‌مردان و‌دستاوردهایشان باعث شده تا برخی عوامل تاثیر گذار در ایجاد و توسعه کسب و کار نادیده گرفته شود. در لايو اين هفته انجمن با حضور خانم ها زهرا حسين پور دبیر و دكتر زهرا رهايى عضو كمیته پژوهش انجمن، ۷ چالش مهم زنان کارآفرین در ایجاد و‌ توسعه کسب و کار در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۸ با ما همراه باشید روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

شروع نوشتن اینجا...

روز ملی کارآفرینی مبارک
3 اردیبهشت1400