“زنان كشاورز روستائى از منظر اقتصاد روايتى”

2 اسفند1399زنان کشاورز روستایی عامل مهمی در توسعه پایدار اقتصادی هستند .آنها با نقش آفرینی در تولید محصولات علاوه بر ایجاد امنیت غذایی موجبات حفظ میراث کشاورزی را فراهم می آورند . با این همه ارایه تصویر دقیق و به روز از نظام باورها و نگرش آنان حلقه مفقوده برای تدوین سیاستگذاری های کارآمد کارآفرینی زنان روستایی ست. این موضوع دغدغه ای بود که توسط انجمن زنان کارآفرین طرح شد و در قالب روایت و تحقیق کیفی پژوهشی دنبال شد . شیوه تحقیق و ارایه دستاوردهای این پروژه موضوع نشست این هفته ماست.
زهرا نقوى عضو روابط عمومى انجمن در لايو دوشنبه ٤ اسفند ماه با دكتر زهرا رهايى ارتباط با موضوع “زنان كشاورز روستائى از منظر اقتصاد روايتى” به گفتگو خواهد نشست.
با ما باشيد.
#لايو #انجمن زنان كارآفرين #زنان

شروع نوشتن اینجا...

«توانمندسازی اقتصادی زنان»
25 بهمن