«توانمندسازی اقتصادی زنان»

25 بهمندر چند دهه اخیر، «توانمندسازی اقتصادی زنان» برای رفع تبعیض علیه زنان‌ مورد اقبال گسترده دولت‌ها و صاحبان صنایع و مشاغل در سراسر جهان قرار گرفته است. از توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان عامل محرک اصلی رشد اقتصادی، پیش‌شرطی برای کاهش فقر و پایه و اساس اطمینان از آینده‌ پایدار هر کودک نام می‌برند.
مستند سازي اين فرايند و انتقال تجارب اقتصادي زنان شايد گامي باشد در جهت الگو سازي و ترسيم آينده روشن براي دختران ايران. دوشنبه ٢٧ بهمن ماه ساعت ٦ عصر آسيه على نژاد و شهلا لاهيجى از مستندسازي تجارب زنان مى گويند. با ما همراه باشيد.. روابط عمومی اجمن زنان کارآفرین.#انجمنزنانکارآفرین #لايو


“فرصتهای کرونا ؛ تجربه زنان کشاورز”
18 بهمن 1399