“فرصتهای کرونا ؛ تجربه زنان کشاورز”

18 بهمن 1399در لايو دوشنبه ٢٠ بهمن ماه انجمن زنان كارآفرين، از “فرصتهای کرونا ؛ تجربه زنان کشاورز” سخن خواهيم گفت.
مهمان اين برنامه دكتر فاطمه پاسبان و شيرين پارسى و ميزبان دكتر زهرا رهايى مى باشند.
فلسفه و رویکرد فرصت محور به کرونا با تاکید بر نقش و میزان مسئولیت پذیری فردی؛ در همين راستا، نگاهى به تجربیات کشاورزان زن در ایران و جهان مى افكنيم .کسانی که توانسته اند، از این شرایط بهره برده و با تاکید بر مولفه های تاب آور کسب و کار خود را استمرار دهند.
هم چنين نگاهي به بسترها و الزاماتی که وجود دارد و می‌تواند به صورت عامل تقویت کننده بدان توجه كرد. كه در اين بخش نقش نهادها در شكل گيري مطالبات اهميت دارد.
با ما همراه باشید.
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرینآيا كرونا به تعطیلات مى رود؟!!!
11 بهمن 1399