شکل گیری نهادهای مدنی در کشورهای در حال توسعه کند و با موانع متعددی روبروست اما مهم تر از تاسیس، پایداری و‌توسعه این نهادهاست.

8 آبان 1399شکل گیری نهادهای مدنی در کشورهای در حال توسعه کند و با موانع متعددی روبروست اما مهم تر از تاسیس، پایداری و‌توسعه این نهادهاست. انجمن زنان کارآفرین در سال ۹۷ به دنبال۱۴ سال فعالیت مداوم با محور کارآفرینی زنان برآن شد تا با استفاده از ظرفیت اعضای استانی خود و‌ نیز شرایط مطلوب استان گلستان به لحاظ تعداد زنان کارآفرین و‌ تنوع زمینه های کارآفرینی اولین دفتر نمایندگی خود را در این استان تاسیس کند. در حال حاضر سه دفتر نمایندگی انجمن در این استان و‌نیز استان های کرمانشاه و‌گیلان تاسیس شده است. در لایو‌این هفته انجمن( پنج شنبه ۸ آبان ماه ساعت ۱۷)خانم‌ فریبا مهدیون رییس هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین و‌رییس هیئت مدیره شرکت سماتک در ارتباط با اهمیت توسعه نهادهای مدنی در کشورمان سخن خواهد گفت. همچنین فرشته سلیمانی مسئول دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان کارآفرین استان گلستان و مدیرمسئول آموزشگاه سینمایی کارآفرینی نحوه شکل گیری و مشارکت زنان کارآفرین استان گلستان در دفتر نمایندگی انجمن زنان کارآفرین را توضیح خواهد داد. با ما همراه باشید. روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین


پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان خراسان رضوی، دانشگاه حکیم سبزواری ۶ آبانماه، ساعت ۱۳-۹
8 آبان 1399