زنان روستایی ، توسعه کارآفرینی ونهادهای مدنی

7 مهر 1399روز روستا و‌عشایر مبارک انجمن زنان کارآفرین در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی زنان و در آستانه روز روستا، به نقش تشکل‌ها برتوان افزایی زنان روستایی درجهت توسعه کارآفرینی وایجاد کسب وکار می‌پردازد . كار زنان روستایی كه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خانواده از مدیریت کارهای خانگی تا کمک به معیشت خانواده را شامل می شود ، به درستی در آمارها منعکس نشده و بسیاری از فرصتهای مشارکت در مدیریت روستا و ظهور توانایی هایشان نادیده انگاشته می‌شود. هدف این میزگرد انتقال تجربه زیسته فعالان این حوزه درخصوص چرایی و چگونگی اثر بخشی تشکل‌ها در توان افزایی زنان روستایی ست. داده‌های این نشست می‌تواند برای کلیه افراد علاقمند به موضوع کسب وکار روستایی ، مجریان پروژه‌های روستایی ، پژوهشگران وسیاستگذاران توسعه روستایی و نهادهای مدنی فعال در زمینه کارآفرینی و کسب وکار روستایی مفید باشد .انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم با انجمن ملی زنان کارآفرین
6 مهر 1399