نشست صمیمانه اعضاي انجمن ،هم اندیشی به قصد هم افزائی در کارآفرینی زنان

24 خرداد1398

شروع نوشتن اینجا...گزارش نشست صمیمانه اعضاي انجمن که پنج شنبه ۲۳ ام خرداد ماه در باغ کردان با محوریت زیر برگزار شد، به شرح زیر می باشد:

هدف: هم اندیشی به قصد هم افزائی در کارآفرینی زنان

محورهاي گفتگو: بخش اول:

۱- چه مسیري را با توجه به فرصت ها و تهدیدهاي محیطی در کسب و کارمان می خواهیم انتخاب کنیم؟ (فردي)

۲- به چه ابزارهایی خود را مجهز کنیم؟ (جمعی)

۳- چه پیوندهایی براي توسعه نیاز داریم؟ (جمعی)

در بخش اول گفتگوي جمعی حول سه بند فوق انجام شد. (حدود دو ساعت)

بخش دوم:

نتایج گفتگوهاي فوق به پیشبرد ارتقاي فردي و متعاقباً ارتقاي سازمانی(کسب و کار) کمک خواهد کرد. براي این منظور انتظار واقع بینانه از سه نهاد متصل به کسب و کارها چیست؟

انجمن زنان کارآفرین فرا رشته اي  

نهادهاي اجتماعی در حوزه تخصصی خود دولت

این بخش به صورت کار گروهی (گروه هاي تخصصی) انجام شد به مدت یک ساعت

بخش سوم: به ارائه جمع بندي بخش دوم توسط نماینده هاي گروه ها اختصاص می یافت. (به مدت ۳ ساعت)


مجمع عمومی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین
23 خرداد1398