نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین

3 بهمن1397✅نشست عمومی اعضای انجمن به منظور ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه هیئت مدیره در تاریخ یکم بهمن ماه ۹۷ در دفتر انجمن برگزار شد.

✅در این نشست رئیس هیئت مدیره ضمن خوشامدگویی به حاضران و‌ تشکر از عزیزانی که به احترام دعوتی که از ایشان شده بود به موقع تشریف آورده بودند، از زحمات همه اعضای هیئت مدیره و‌ روسای کمیته ها و‌ همراهی کارگروه ها تشکر کرد.

✅وی هم‌چنین دریافت نقطه نظرات کلیه اعضا را برای بهبود روند فعالیت ها و نزدیک‌تر شدن به هدف، مأموریت ها و‌ منشور انجمن ضروری دانست و از طرف هیئت مدیره حضور منتقدین و‌صاحبان آرای متفاوت در جلسات هیئت مدیره با هماهنگی قبلی را ممکن و‌ موجب رشد انجمن دانست.

✅وی گفت: ایجاد بخش پیشنهادات و‌انتقادات در سایت و‌ تدارک گردهمایی های رسمی و‌ دورهمی های غیررسمی نیز در راستای همین هدف است.

✅پس از آن مدیر عامل انجمن به قرائت گزارش عملکرد ۶ ماهه که پیش از آن برای اعضا ارسال شده بود با دسته بندی فعالیت ها و اقدامات هیئت مدیره، امور اجرایی، کمیته ها و‌کارگروه ها پرداخت و از عدم ارسال پاره ای گزارش ها توسط بخش مربوطه در زمان تعیین شده گله کرد.

✅یادآور میشود هیئت مدیره طی ۱۹ جلسه در د‌و فصل تابستان و‌پاییز با همکاری کمیته اجرایی وظایف سیاست گزاری، برنامه ریزی و‌ نظارت بر حسن اجرای مصوبات را برعهده داشته و کمیته اجرایی با همین تعداد جلسات و دیگر کمیته ها نیز طی جلسات ماهانه و‌نیز جلسات فوق العاده کاری وظایف تعیین شده را انجام‌داده اند. در مورد کارگروه ها فعالیت ها یکسان نبوده و برخی پرکارتر بوده اند که موضوع با دریافت نظرات کارشناسی ایشان قابل بررسی است.

✅در بخش بعدی برنامه گردهمایی حاضرین به طرح نقد و نظر خویش در ارتباط با برنامه ها و فعالیت های انجمن پرداختند.نظر به وقت محدود جلسه مقرر شد موضوعات مطروحه به شکل موردی و‌مجزا در جلسات هیئت مدیره و‌یا جلسات مستقل با فراخوان عمومی میان اعضا مورد بررسی قرار گیرد.

شروع نوشتن اینجا...

کارگاه تاب
3 بهمن 1397