پیوستن انجمن زنان مدیر کارآفرین به سازمان ملی کارآفرینی

24 مرداد 1402

انجمن زنان مدیر کارآفرین کشور به سازمان ملی کارآفرینی پیوست.


نشست کارگروه صنعت تجارت
24 مرداد 1402