نشست کارگروه صنعت تجارت

24 مرداد 1402

جلسه کارگروه صنعت و تجارت در تاریخ 24 مرداد 1402 در محل دفتر خانم فرانک عزیز نژاد برگزار گردید.

مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
24 مرداد 1402