انتخاب رئیس جدید کمیته بین الملل انجمن زنان کارآفرین

7مهر1402

انتخاب رئیس جدید کمیته بین الملل انجمن زنان کارآفرین

در نشست اعضای کمیته بین الملل ، رئیس جدید این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه، خانم سمیرا عسکری به عنوان رئیس جدید کمیته بین الملل انجمن انتخاب و از زحمات خانم شادی صدقی نژاد، رئیس سابق این کمیته قدردانی شد.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به خانم عسکری، برای خانم صدقی نژاد آرزوی موفقیت دارد.
#کمیته_بین_الملل#انجمن_زنان_کارآفرین#

همراه با گروه کتابخوانی
13مهر1402