دورهمی به مناسبت انتشار کتاب ھزارتوی کار خانگی

24ابان 1402

اغلب ما از حجم کاری که در خانه صورت می گیرد تا تنور خانواده گرم و خانه سرپا بماند بی اطلاعیم. 
نمی دانیم اصلاً آن حجم کار چرا انجام می شود، چقدر از آن ضروری است و چگونه می تواند بھتر  مدیریت شود. اغلب ما ، نمی دانیم خانه می تواند نخستین محیطی باشد که رسیدن به اجماع، آزادی، برابری و رھبری دمکراتیک را در آن می آموزیم. کتاب ھزارتوی کارخانگی شروع راھی است برای برپا داشتن چنین خانه ای؛ خانه ای که در آن برآوردن نیازھای انسانی ما بهھزینۀ برآورده نشدن نیازھای انسانی دیگر نباشد.
از این رو، و به مناسبت انتشار کتاب ھزارتوی کار خانگی و به پاسداشت تلاش ھای اخیر زنان ایرانی  برای انسانی تر زیستن در ھفتۀ کتاب و کتابخوانی در باشگاه اندیشه دور ھم جمع می شویم تا در مورد  کارخانگی ھوشیارتر گردیم. مقدم شما را گرامی می داریم و منتظر اعلام حضور شما از طریق تلفن  09380248033 ھستیم.

نشست هم اندیشی اعضای انجمن زنان کارآفرین به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
24 آبان 1402