بیست سالگی انجمن زنان کارآفرین

7 آذر 1402

جلسه نمایندگان هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین با خانم فیروزه صابر از اعضا موسس انجمن زنان کارآفرین با هدف برنامه ریزی و چگونگی برگزاری رویداد بیست سالگی انجمن زنان کارآفرین در تاریخ هفتم آذر ماه چهارصد دو در دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی برگزار شد.
https://www.instagram.com/p/C0PWyl6N4Rb/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==

جلسه دفتر نمایندگی انجمن درگرگان
8 آذر 1402