جلسه کمیته بین الملل

20آذر 1402

جلسه کمیته بین الملل انجمن با حضور رئیس هیات مدیره انجمن برگزار شد.

 این جلسه با حضور خانم زهرا حسین پور رئیس هیات مدیره و  حضور خانم ها سپهری،عزیزنژاد،دیلمی در شرکت بدان،دفتر خانم صدقی نژاد برگزار شد. در این جلسه گزارش فعالیت های انجمن که با تلاش رئیس کمیته بین الملل خانم عسکری تهیه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت.

۱۴۰۲.۰۹.۲۰

https://www.instagram.com/p/C0tU6dINQl5/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==


150 قدم در برابر 50 قدم
23 آذر 1402