نشست تخصصی کارآفرینی اجتماعی- هم میهن

5 دی 1402

پژوهش «تدوین بسته سیاستی مداخله در وضعیت تبعیض‌آمیز اقتصادی زنان» پرژوهشی است که در موسسه رحمان و در مدت سه سال انجام شده است. این پژوهش در سه محور بررسی قانون، مطالعه تجربه زیسته زنان از وضعیت اقتصادی و در نهایت تجربه مداخله‌گران در وضعیت اقتصادی زنان انجام شده است.

در تجربه مداخله‌گران، ۲۷ سازمان مردم نهاد، دو انجمن کسب و کاری و تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش به بررسی میزان و سطح تاثیر این مداخله‌گران در تغییر بلندمدت و مثبت در وضعیت اقتصادی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد سمن‌های مرتبط با زنان به دلیل استقرار در وضعیت‌های پیچیده اقتصادی و طبقه فرودست، کم بودن منابع مالی و ساختار غیرتخصصی به لحاظ اقتصادی، توان مداخلات بلندمدت اقتصادی در وضعیت زنان را ندارند.

از سوی دیگر تنها زنانی در دستور کار قانون‌گذاران هستند که سرپرست خانوار یا بسیار فرودست هستند، حتی در این گروه‌ها هم وضعیت اقتصادی زنان به عنوان فرد در نظر گرفته نمی‌شود و اغلب خانواده محل سیاست‌گذاری است.

در انتهای این پژوهش، یک بسته سیاستی برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان تدوین و پیشنهاد شده است.

 


سروت عسگری رانکوهی
5 دی 1402