روز جهانی زنان و دختران در علم

22 بهمن 1402

"زنان بر قله دانش"

دنیا به علم و علم به زنان نیاز دارد!

کلیشه‌های رایج تربیتی و رفتاری و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی موجود در کشورهای مختلف، مانع شکوفایی استعدادها و باعث محدودیت اشتغال دختران و بانوان علاقمند در مشاغل علمی بویژه در سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری شده است. فقر و بی‌عدالتی بیش از همه بر دوش زنان و دختران سنگینی می‌کند و زنان و دختران ساکن مناطق کمتربرخوردار و روستایی بیش از همه در معرض آسیب هستند.

سازمان ملل به منظور ایجاد برابری جنسیتی در عرصه علم برای بانوان و حمایت از آنها روز 11 فوریه را به عنوان روز بین المللی "زنان و دختران در علم" نامگذاری نموده است. در این روز تلاش جهانی بر این است تا با معرفی زنان دانشمند و فعال در علوم مختلف، برای بهبود دسترسی بانوان به علم و پرهیز از تبعیض جنسیتی در رسیدن به قله های علم فعالیت های موثری صورت پذیرد. یونسکو، اعلام نموده، برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و حمایت از دختران جوان، آموزش و توانمندسازی آنها در عملی ساختن ایده هایشان، اهرمی برای توسعه و صلح جهانی محسوب می شود.

https://www.instagram.com/p/C3N1FDGNy3C/?igsh=MTRlc2VmbzZhcnF2OA==


نشست کاربرد هوش مصنوعی در کارآفرینی
23 بهمن 1402