یادداشت خانم دکتر رهایی از اعضا انجمن زنان کارآفرین با روزنامه شرق

3 اردیبهشت 1403
The content of this cell is too long for an XLSX file (more than 32767 characters). Please use the CSV format for this export.
یادداشت های اعضا در رسانه ها به مناسبت روز ملی کارآفرینی
3 اردیبهشت 1403