دیگر اخبار نخوانید!
26 آذز
معرفی کتاب
دیگر اخبار نخوانید!
کاری از کمیته پژوهش انجمن زنان کارآفرین و گروه وینش
تشکر ویژه از سرکار خانم آنی خاچیکیان عضو محترم انجمن زنان کارآفرین
#انجمنزنانکارآفرین #کمیتهپژوهشانجمنزنانکارآفرین #هفتهپژوهشو_فناوری
https://www.instagram.com/tv/CXjHVfngJQ6/?utm_medium=share_sheet


فراخوان اولین نمایشگاه صنایع دستی در شهر کرکوک عراق با همکاری مشترک انجمن زنان کارآفرین کرمانشاه و انجمن زنان کارآفرین
1 دی