فراخوان مشارکت اعضای انجمن دربرگزاری “نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده داننده”
۲۲ شهریور ۱۴۰۱


عضو منتخب انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور
۱۶ شهریور ۱۴۰۱