بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری
23 مرداد1397


بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری در روستای خور خور از بخش ایلخچی آذربایجان شرقی.

در حال حاضر این بانوی کارآفرین علیرغم‌همه ی مشکلات و محدودیت ها ۴۰ نفر شتر را نگهداری می کند.

 تیر ماه ۱۳۹۷

نشست در اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی
22 مرداد1397