فراخوان مشارکت اعضای انجمن دربرگزاری “نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده داننده”

شروع نوشتن اینجا...

عضو منتخب انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور