همايش کارآفرينی زنان و چالش‌های پيش رو (تهران -۱۳۸۳)

همايش کارآفرينی زنان و چالش‌های پيش رو (تهران -۱۳۸۳)